Säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Yhdistysrekisteri

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Lastenlääkäreiden Allergologiayhdistys ry (Barnläkaröreningen för Allergologi i Finland; Finnish Pediatric Allergy Society) ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten allergologian ja immunologian kehittymistä Suomessa. Yhdistys toimii lasten allergologiaan ja immunologiaan perehtyneiden ja niistä kiinnostuneiden lääkäreiden yhdyssiteenä ja valvoo mainittujen ryhmien ammatillisia etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia ja jatkokoulutustilaisuuksia ja on yhteistoiminnassa vastaavien kotimaisten ja ulkomaalaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhdistys voi jakaa apurahoja koulutusta ja tutkimusta varten sekä kustantaa oppimateriaalia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi hakea lääkäri, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseneksi haluava esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenanomuksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen vaalia varten vaaditaan vähintään 20 varsinaisen jäsenen yhdistyksen vuosikokoukselle tekemä kirjallinen perusteltu ehdotus, hallituksen puoltava esitys ja yhdistyksen vuosikokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös, joka tehdään kuten varsinaisia jäseniä valittaessa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti (kirjeitse tai sähköisesti) hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi muuta varsinaista jäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet tehtäviinsä kunkin kolmeksi vuodeksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään neljä sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on valmistella kokouksissa esille tulevat tärkeimmät asiat, hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta edullisimmalla tavalla sekä ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta. Hallitus on toiminnassaan vastuullinen vuosikokoukselle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava vuosikokouksessa valittavalle toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, lehti-ilmoituksella(Suomen Lääkärilehti tai Lastenlääkäriuutiset), sähköisesti tai yhdistyksen internetsivulla.

11. Vuosikokous

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 1-2 ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan toiminnantarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla edistämään lasten allergologiaa Suomessa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.